Termeni si conditii

MEMORANDUMUL INFORMATIV AL S.C. MOTORACTIVE IFN S.A.
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
decembrie 2010


Stimate client,

In desfasurarea activitatii sale, S.C. MOTORACTIVE IFN S.A., cu sediul social in Sos. Fabrica de Glucoza nr. 5, complex comercial Novo Park 3, cladirea F, etajul 4, sector 2, Bucuresti, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1100/1998, Cod Unic de Inregistrare 10180820, Nr. de inregistrare in Registrul General BNR RG-PJR-41 110050/2006; Nr. de inregistrare in Registrul Special BNR RS-PJR-41-110009/2006, capital social 59.132.180 lei (denumita in continuare „Operatorul“), este obligata sa prelucreze datele personale ale clientilor sai in volumul si potrivit obiectivelor precizate in documentul “Consimtamantul dat societatii MOTORACTIVE IFN S.A.” (denumit in continuare “Consimtamantul”) si in prezentul document.
In acelasi timp, este necesar ca, in cadrul aceleiasi prelucrari, sa foloseasca serviciile unor terte persoane sau sa predea datele personale ale clientilor sai unor terte persoane, destinatari sau imputerniciti. Operatorul este inregistrat in registrul de evidenta al operatorilor de date cu caracter personal prin Notificarea nr. 1887.

Operatorul este obligat ca, in desfasurarea activitatilor sale comerciale, sa procedeze cu prudenta, sa respecte legislatia Romaniei, sa-si protejeze clientii, dar si pe actionarii sai. In acest scop, colaboreaza strans cu: RALFI IFN S.A., Domenia Credit IFN S.A., Garanti Bank S.A., Motoractive Multiservices S.R.L., orice alte entitati afiliate, precum si toti actionarii MOTORACTIVE IFN S.A., entitati care impreuna cu MOTORACTIVE IFN S.A. sunt denumite in cuprinsul prezentului document “Grupul”.

Prezentul document reprezinta o sursa importanta de informatii oferite clientului inainte de obtinerea Consimtamantului si o garantie a respectarii prevederilor articolelor 12 - 18 din Legea nr. 677 din 21.11.2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001 (denumita in continuare “Legea 677”). Acest document este in primul rand destinat clientilor, persoane fizice, atat intreprinzatori cat si neintreprinzatori, dar poate constitui o informatie pretioasa si pentru persoanele juridice, clienti ai Operatorului.

Termenii utilizati in cadrul Memorandumului vor avea intelesul atribuit in cadrul Consimtamantului, cu exceptia situatiilor in care se prevede in mod expres altfel.

Alte informatii importante puteti obtine prin accesarea paginii de internet a Operatorului,: www.garantileasing.ro, prin apelarea numarul de telefon: +40 021 231 17 77 sau la cerere, de la reprezentantii Operatorului.

 

Caracterul benevol

Datele Personale sunt necesare pentru negocierea si incheierea contractului, pentru identificarea clara a persoanei dumneavoastra (pentru eliminarea/limitarea activitatiilor frauduloase sau pentru eliminarea/limitarea introducerii in circuitul legal a veniturilor rezultate din activitatea infractionala) si pentru a se verifica daca indepliniti conditiile de eligibilitate pentru acordarea produsului sau serviciului oferit ori oferirea oricarui alt produs sau serviciu avantajos.
Datele Personale sunt prelucrate pentru obiectivele mentionate mai jos si, evident, pentru indeplinirea obligatiilor ce decurg din relatia contractuala incheiata, atat de catre Operator, cat si de catre dumneavoastra. Datele Personale, pentru a caror prelucrare este necesar Consimtamantul dumneavoastra, le comunicati de buna voie Operatorului, avandu-se in vedere aspectele mai sus mentionate si fara a fi obligat la predarea acestora catre Operator.

Sfera datelor personale

Operatorul prelucreaza toate Datele Personale prezentate de dumneavoastra astfel cum le comunicati prin intermediul formularelor de cerere privind acordarea produsului sau serviciului solicitat sau in propunerea pentru incheierea contractului (in forma scrisa, in forma electronica, completate la intrebarile formulate telefonic de angajatii Operatorului si prin alte procedee acceptate de dumneavoastra).
Operatorul prelucreaza Datele Personale, astfel cum le-ati comunicat Operatorului inainte sau dupa data incheierii contractelor cu Operatorul sau care au fost comunicate de dumneavoastra unei terte persoane, Operatorul intrand in posesia acestor date in temeiul prevederilor legale sau a unui contract .
Este vorba in special de urmatoarele Date Personale:

- Date de identificare (prenume, nume, numele anterior, adresa de domiciliu si de resedinta, data, locul si tara nasterii, precum si alte informatii pe care le mentionati in cerere si in alte documente completate in urma discutiilor sau pe durata relatiei contractuale cu Operatorul);
- Codul numeric personal, pentru a carui inregistrare si prelucrare va dati consimtamantul expres Operatorului;
- Alte date de contact (adrese, numere de telefon, adrese electronice si nr. de telefon mobil);
- Date privind incheierea sau neincheierea relatiei contractuale cu Operatorul;
- Informatii privind garantarea obligatiilor dvs. contractuale fata de Operator (inclusiv identitatea si datele personale ale garantului, in masura necesara incheierii si executarii contractului de garantie) sau privind garantarea obligatiilor unui alt client al Operatorului (garantie reala mobiliara, drept de ipoteca, garantie personala sau alte mijloace de garantare permise de lege);
- Date privind angajamentele financiare si sursele dvs. de venit;
- Date necesare pentru stabilirea credibilitatii dumneavoastra, a posibilitatii de achitare a creditelor, a capacitatii de plata, a comportamentului de plata, a proprietatilor pe care le aveti, precum si situatia litigiilor;
- Informatii privind indeplinirea sau neindeplinirea angajamentelor fata de Operator;
- Informatii referitoare la inadvertentele constatate in documentele/declaratiile prezentate Operatorului.


In unele cazuri, este posibil sa vi se solicite sa puneti la dispozitia Operatorului date continute in cazierul dumneavoastra judiciar sau sa transmiteti unele date privind starea de sanatate si aceasta in special in situatiile in care solicitati unele servicii suplimentare oferite de catre terte persoane (de ex. asigurari).

Codul numeric personal

Potrivit dispozitiilor Legii 677 codul numeric personal poate fi prelucrat numai cu acordul clientului (vezi paragraful „Caracterul benevol“). Operatorul foloseste codul numeric personal ca modalitate de identificare fara echivoc a clientului, in asa fel incat sa nu se produca o substituire a clientilor, pentru a se limita erorile in efectuarea operatiunilor, pentru a se pastra rapiditatea comunicarii cu clientul in verificarea curenta si, de asemenea, in cadrul comunicarii cu terte persoane. Experienta Operatorului arata ca si din punctul de vedere al clientului este mai eficienta identificarea prin codul numeric personal decat prin numarul de contract, numar de cont si prin alte date de diferentiere, oferind pe ansamblu o garantie clara a identificarii clientului.

Prelucrarea Datelor Personale

Asupra Datelor Personale se efectueaza de catre Operator sau o terta persoana care este mentionata in prezentul document, prin mijloace automate sau neautomate, diverse operatiuni sau seturi de operatiuni cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea. Datele personale ale fiecarui client sunt prelucrate in mod individual, conform Consimtamantului acordat de acesta. Modalitatile si obiectivele prelucrarii sunt descrise in continuare in detaliu in cadrul prezentului document.

Terte persoane – Destinatarii Datelor Personale

Operatorul colaboreaza strans cu entitatile din Grup care functioneaza in Romania:
S.C. Ralfi IFN S.A., cu sediul in sediul social in Sos. Fabrica de Glucoza nr. 5, complex comercial Novo Park 3, cladirea F, etajul 4, sector 2, Bucuresti, Romania, numar de ordine in registrul comertului J40/10461/2009, C.I.F. RO9530574,
S.C. Domenia Credit IFN S.A., cu sediul social in Sos. Fabrica de Glucoza nr. 5, complex comercial Novo Park 3, cladirea F, etajul 4, sector 2, Bucuresti, Romania, numar de ordine in registrul comertului J40/2974/27.02.2003, cod unic de inregistrare 15247743;
S.C. Motoractive Multiservices S.R.L cu sediul social in Sos. Fabrica de Glucoza nr. 5, complex comercial Novo Park 3, cladirea F, et. 4, Biroul nr. 1, numar de ordine in registrul comertului J40/7307/2007, cod unic de inregistrare 21542209.
S.C. Garanti Bank S.A. cu sediul in Bucuresti, Sos. Fabrica de Glucoza nr. 5, Novo Park Business Center, Cladirea F, et. 5 si 6, sector 2, cod unic de inregistrare 25394008, numar de ordine in registrul comertului J40/4429/2009.

De asemenea, Operatorul colaboreaza strans si cu urmatoarele entitati din cadrul Grupului, entitati care functioneaza intr-un stat tert:
Turkyie Garanti Bancasi A.S. cu sediul social in Nispetiye Mah, Aytar Cad No 2 - BeÅiktaÅ, Levent, 34340 Istanbul, Turcia;
Garanti Bilisim Teknolojisi ve Ticaret T.A.S. cu sediul social in Evren Mahallesi Koçman Caddesi No 34 Günesli, A Blok, 34212 Istanbul, Turcia.

Entitatile din Grup care functioneaza in Romania se informeaza reciproc si isi comunica Datele Personale pentru a indeplini obiectivele comune specificate in prezentul document, pentru a proteja drepturile si prin aceasta si interesele legitime ale Operatorului, ale destinatarilor/imputernicitilor mentionati si, eventual, ale altor persoane implicate.

Destinatarii sunt, de asemenea, alte societati ce colaboreaza reciproc in cadrul sistemului Biroului de Credit S.A. si al Centralei Riscurilor Bancare, baze de date pe care Operatorul le foloseste, potrivit legii sau conventiilor dintre aceste societati, despre a caror utilizare veti fi dinainte informati.

Destinatarii pot fi de asemenea (i) alte societati ce ofera servicii complementare produselor si serviciilor Operatorului, alti colaboratori ai Operatorului si ai entitatilor din Grup, precum si (ii) alte societati din Grup in privinta carora v-ati exprimat acordul sau ati inaintat o solicitare Operatorului.

Cu titlu exemplificativ, iata cateva categorii de destinatari:

- entitati care participa la discutarea sau la aducerea la indeplinire a contractului de leasing / credit (entitati emitatoare de carduri, entitati care prelucreaza tranzactiile cu carduri, operatori IT, vanzatori si alte societati);
- entitati care asigura functionablilitatea produselor si serviciilor Operatorului si a tuturor tranzactiilor legate de produsele si serviciile acestuia;
- entitati care ofera securitatea si alte tipuri de protectie a sistemelor entitatilor din Grup care functioneaza in Romania;
- entitati care asigura nivelul calitativ pentru satisfacerea cerintelor clientilor sau care asigura sau mijlocesc oferta de produse si servicii ale Operatorului;
- societati de asigurari, brokeri si alte societati care ofera servicii asociate produselor Operatorului.
- entitati care depoziteaza dosarele clientilor;

 

Terte persoane - Imputernicitii

Operatorul, in indeplinirea obligatiilor si angajamentelor ce ii revin din contractele incheiate cu clientii sai, si pentru a asigura prelucrarea eficienta si profesionista a Datelor Personale, utilizeaza terte persoane, imputerniciti, cu care a incheiat un contract corespunzator. Acesti imputerniciti sunt obligati sa respecte cerintele Operatorului pentru siguranta prelucrarii si sa ia masurile tehnice si organizatorice necesare pentru asigurarea protectiei Datelor Personale.

Cu titlu exemplificativ, iata cateva categorii de imputerniciti:

- entitati care colaboreaza in domeniul colectarii creantelor sau bunurilor de la clienti; - brokeri de credite; - alti imputerniciti ai Operatorului.


Imputernicitii si destinatarii sunt in general societati cu sediul pe teritoriul Romaniei sau cu sediul intr-unul din statele membre ale Uniunii Europene si cele din zona economica europeana ori in alte state decat cele mentionate anterior dar a caror legislatie prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea romana (vezi si art. 29 din Legea 677). In cazul in care este necesar sa se predea si sa se prelucreze Datele Personale intr-un stat din afara Uniunii Europene sau care nu se afla in zona economica europeana ori intr-un alt stat a carui legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea romana, Operatorul incheie cu o astfel de terta persoana un contract de prelucrare a datelor personale a caror componenta o reprezinta respectarea standardelor Uniunii Europene privind prelucrarea datelor personale si creeaza astfel premisa pentru indeplinirea dispozitiilor Legii 677 si ale Ordinului nr. 6 din 29.01.2003 privind stabilirea clauzelor contractuale standard in cazul transferurilor de date cu caracter personal catre un operator stabilit intr-un stat a carui legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea romana. In cazuri concrete, Operatorul solicita, daca este necesar potrivit reglementarilor legale in vigoare, Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal permisiunea de a transmite datele personale in tari a caror legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea romana.

Obiectivele prelucrarii

Scopul Principal al prelucrarii Datelor Personal este acela al desfasurarii activitatilor financiare (inclusiv pentru activitati de marketing), respectiv incheierea unor contracte de finantare, avandu-se in vedere protejarea drepturilor si intereselor clientului, precum si protejarea drepturilor si intereselor legitime ale Operatorului. Obiectivele legate direct sau care extind scopurile mentionate mai sus si pentru care este absolut necesar acceptul dumneavoastra sunt precizate in Consimtamant. Este vorba in general, in cadrul raportului concret cu fiecare client, de:

Obiectivul nr. 1: Inca inainte de incheierea contractului cu Operatorul se incearca cunoasterea clientului si, in acelasi timp, preintampinarea supraindatorarii acestuia, preintampinarea intarzierilor la plata sau a altor incidente, care si pentru Operator implica ulterior costuri considerabile. Operatorul isi protejeaza in acest fel clientii, in cadrul unei actiuni precaute si in acelasi timp respecta in mod corespunzator cerintele pietei legate de profitabilitatea si stabilitatea societatii. In acest scop, Operatorul, impreuna cu entitatile din Grup se informeaza reciproc asupra aspectelor referitoare la bonitatea, credibilitatea si comportamentul de plata a clientilor lor.

Obiectivul nr. 2: Informarea reciproca a creditorilor referitor la bonitatea, credibilitatea si comportamentul de plata al clientilor lor este descrisa in amanunt in reglementarile privind functionarea sistemului Biroului de Credit S.A. si al Centralei Riscurilor Bancare precum si a altor asemenea sisteme de evidenta, daca acestea exista.

Obiectivul nr. 3: Operatorul, dupa evaluarea si analiza posibilitatilor clientului, este in masura sa ii ofere acestuia un alt produs, mai avantajos pentru el, insa nu doar al Operatorului, dar chiar si al uneia dintre entitatile din Grup. In acelasi timp, pe durata relatiei contractuale cu clientul sau pe perioada de prelucrare, in baza Consimtamantului, Operatorul ofera clientilor produse si servicii avantajoase atat ale sale, cat si ale altor societati partenere ale Operatorului sau ale entitatilor din Grup. In mod asemanator folosesc aceasta posibilitate si entitatile din Grup.

Obiectivul nr. 4: In unele cazuri concrete (de ex. evaluarea creditelor nonstandard) Operatorul colaboreaza cu entitatile din Grup si colaboratori ai Operatorului ori ai entitatilor din Grup. De regula, clientul este informat asupra acestei prelucrari in documentatia sa contractuala. Operatorul depune eforturi ca si in aceste cazuri sa fie predate informatii anonime in masura in care acest lucru este posibil, in contextul cazului respectiv.

Obiectivul nr. 5: Copierea documentelor de identitate si acordul clientului in aceasta privinta sunt necesare potrivit prevederilor legislatiei in vigoare. Copiile sunt utilizate astfel cum se specifica in Consimtamant.

Obiectivul nr. 6: Pentru oferirea unor servicii solicitate de client ori propuse de Operator, este nevoie ca Datele Personale ale clientuilui sa fie transferate unor terte parti. De asemenea, un astfel de transfer poate sa aibe loc pentru asigurarea unei cat mai bune calitati a serviciilor oferite sau in vederea utilizarii de catre Operator a unor prestatori specializati.

Obiectivul nr. 7: Operatorul este obligat, in baza legislatiei aplicabile institutiilor financiare, sa respecte regulile referitoare la prevenirea si combaterea operatiunilor de spalare a banilor si a terorismului. Pentru aceste motive, Operatorul trebuie sa verifice anumite liste autorizate inaintea antamarii sau pe parcursul derularii unei relatii comerciale cu un client.

Obiectivul nr. 8: Operatorul, in conditiile legislatiei aplicabile (inclusiv in conditiile Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creantelor), poate derula operatiuni de transfer catre entitati aflate atat in Romania cat si in strainatate a drepturilor si obligatiilor ce rezulta din contractele incheiate cu clientii.

Obiectivul nr. 9: Operatorul si entitatile din Grup care functioneaza in Romania colaboreaza si beneficiaza de expertiza Grupului pentru scopul eficientizarii activitatilor de creditare si ale celor secundare sau auxiliare.

Dreptul clientului de acces la date, de interventie asupra datelor, de opozitie, de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Revocarea Consimtamantului

Departamentul de Relatii Clienti este pregatit sa va transmita, la solicitarea dumneavoastra in scris, trimisa pe adresa Operatorului, informatii privind Datele Personale prelucrate de catre Operator. Informatiile va vor fi transmise fara intarziere pe adresa mentionata in solicitare sau pe cea aflata in evidenta Operatorului. Pentru mai mult de o solicitare pe an, Operatorul poate calcula o taxa pentru transmiterea informatiilor sau poate solicita recuperarea sumei datorate in legatura cu o astfel de informare, care se va limita la cheltuielile necesare pentru oferirea informatiilor.

Stimate client, pe durata relatiei contractuale se poate intampla sa nu fiti de acord cu trimiterea ofertelor si a materialelor de reclama sau sa aveti temeri intemeiate ca Datele Personale sunt folosite in contradictie cu Consimtamantul dat, cu prezentul document sau cu legea. Si in acest caz va poate fi de folos departamentul de Relatii Clienti, care va raspunde la intrebarile dumneavoastra, va va explica totul clar, va inregistra eventualul dumneavoastra dezacord inaintat in scris referitor la transmiterea ofertelor promotionale de reclama, eventual va inainta comunicarile mai grave sau intrebarile clientului departamentelor corepunzatoare spre rezolvare.

Suntem convinsi ca toate intrebarile si neintelegerile vor fi solutionate pe aceasta cale si ca nu veti fi obligati sa revocati in scris Consimtamantului dat Operatorului. Si in cazurile revocarii Consimtamantulului, relatia dumneavoastra contractuala cu Operatorul va continua, obligatiile contractuale vor fi indeplinite atat de catre dumneavoastra cat si de catre Operator, iar Operatorul este autorizat sa foloseasca Datele Personale numai pentru protejarea drepturilor si intereselor sale legitime (spre exemplu, pentru colectarea creantelor de la client). In cazul in care revocati Consimtamantul dumneavoastra, impiedicati Operatorul sa colaboreze optim cu dumneavoastra si sa va ofere produsele si serviciile sale.

In masura in care, in mod justificat ajungeti la parerea ca Operatorul, destinatarii sau imputernicitii precizati in acest document („tertele persoane“) efectueaza prelucrarea Datelor Personale intr-un mod care este in contradictie cu protejarea vietii dumneavoastra private sau in contradictie cu legea si, in special, daca Datele Personale sunt inexacte in raport de obiectivul prelucrarii, puteti - solicita Operatorului sau tertei persoane explicatii, - solicita ca Operatorul sau terta persoana sa corecteze situatia aparuta.

Pentru accelerarea solutionarii situatiei, recomandam sa contactati intotdeauna si pe Operator si sa precizati exact terta persoana despre care aveti temerea prelucrarii inexacte a Datelor Personale, precum si sa precizati in ce consta motivul temerii dumneavoastra. Aceasta procedura nu exclude posibilitatea dumneavoastra de a va adresa direct Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

In cazul in care, cerinta dumneavoastra indreptatita nu este solutionata de catre Operator sau de catre terta persoana in termenul corespunzator sau nu obtineti informatii referitor la stadiul solutionarii (in masura in care transmiterea acestei informatii nu implica eforturi mult prea mari din partea Operatorului), aveti dreptul sa va adresati direct Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

In plus fata de acestea, dreptul de interventie conferit de Legea 677 consta in dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte.

De asemenea, dreptul de opozitie statuat prin Legea 677, consta in dreptul dumneavoastra de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

Celelalte drepturi garantate in baza aceleiasi Legi 677 sunt dreptul dumneavoastra de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de va adresa justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege.